Om Willads & Vibe-Hastrup

Willads & Vibe-Hastrup beskæftiger sig med revisions- og regnskabsmæssig assistance samt anden økonomisk rådgivning for større og mindre virksomheder samt enkeltpersoner. Vores kundekreds er bredt funderet indenfor alle virksomhedstyper, hvilket giver os et indgående kendskab til mange brancher. Vi ønsker, at tilføre vore kunder øget tryghed i forbindelse med rapportering af økonomiske oplysninger til långivere, investorer og offentlige myndigheder. Alle vore medarbejdere har mange års erfaring fra revisionsvirksomheder. Vi lægger stor vægt på, at det faglige niveau videreudvikles, og derfor er alle vores medarbejdere altid velkvalificerede og parate til at være en aktiv og engageret sparringspartner for vores kunder.

Vores kompetencer

Revision, regnskab og rådgivning

  Hos Willads & Vibe-Hastrup har vi fokus på personlig rådgivning til ejerledede virksomheder. Vi yder en aktiv 360 graders rådgivning inden for alle aspekter af privat- og virksomhedsøkonomi. Udover vores kernekompetence inden for revision og regnskab tilbyder vi rådgivning indenfor skat, moms, bogholderi, lønadministration og ejendomsadministration. Vi har fokus på proaktiv rådgivning, tilgængelighed og nærvær. Vi mange års erfaring og uanset om du repræsenterer en enkeltmandvirksomhed eller en mellemstor virksomhed, vil vi gøre vores yderste til at yde den optimale service for netop din virksomhed. Vores kundekreds er bredt funderet indenfor alle virksomhedstyper, hvilket giver os et indgående kendskab til mange brancher. Vi ønsker, at tilføre vore kunder øget tryghed i forbindelse med rapportering af økonomiske oplysninger til långivere, investorer og offentlige myndigheder. Alle vore medarbejdere har mange års erfaring fra revisionsvirksomheder. Vi lægger stor vægt på, at det faglige niveau videreudvikles, og derfor er alle vores medarbejdere altid velkvalificerede og parate til at være en aktiv og engageret sparringspartner for vores kunder.

Bogføring og lønadministration

  Lad os løse de administrative opgaver, så du kan koncentrere dig om din virksomhed. Vores medarbejdere har mange års erfaring med små –og mellemstore virksomheder og i kan trygt overlade bogføring, moms og lønadministration til os. I vil få tilknyttet en fast og erfaren medarbejder og vi kan sammensætte en fleksibel løsning, der opfylder netop jeres behov. Kontaktperson: Christian Vesth (Link til profil)

Detail og restauration

  Hos Willads og Vibe-Hastrup har vi i mange år haft fokus på restaurations- og detailbranchen. Det er en branche der er præget af hård konkurrence og vores kunders efterspørgsel er under konstant udvikling. Vi yder en proaktiv rådgivning der har fokus på de aktuelle problemstillinger i branchen samt parametre som vi mener er vigtige for at kunne øge indtjeningen. Book en gratis og uforpligtende møde. Kontaktperson: Christian Vesth (Link til profil)

Håndværk og industri

  Håndværk- og byggebranchen er i konstant udvikling og derfor mener vi at branchekendskab er nøgleordet for at yde en god og kompetent rådgivning. Willads og Vibe-Hastrup har som sparringspartner og revisor fokus på byggebranchen. Vi har en bred kundegruppe og arbejder sammen med både mindre håndværksfirmaer samt større leverandører i byggebranchen. Uanset størrelse er vi er klædt på til at støtte din virksomheds udvikling. Vi kan skabe et solidt fundament for administrationen, så du kan bruge mere tid på projekter der skaber værdi for virksomheden. Book en gratis og uforpligtende møde. Kontaktperson: Peter Willads (Link til profil)

Ejendomme

  Hos Willads og Vibe-Hastrup er vi specialister i værdiskabende rådgivning og revision inden for ejendomsbranchen. Udover revision og regnskab kan vi hjælpe dig med alt fra omstrukturering, opkøb og salg, til den daglige administration. Et grundlæggende element i vores rådgivning er kendskabet til skat, moms samt afgifter. Vi har fingeren på pulsen og yder en proaktiv 360 graders rådgivning til vores kunder i ejendomsbranchen. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan Willads og Vibe-Hastrup kan hjælpe dig og din virksomhed, så kontakt os for et uforpligtende møde. Kontaktperson: Peter Willads (Link til profil)

Andelsboligforeninger og ejerforeninger

  Vores medarbejder Lars Østerkryger har specialiseret i andelsboligforeninger samt ejerforeninger og har mange års erfaring med branchen. Han formår at møde kunden i øjenhøjde samt udarbejde et regnskab der giver stor gennemsigtighed og samtidig er overskueligt. Vi tilbyder:
 • Revision og rådgivning af andelsboligforeninger
 • Udarbejdelse af regnskaber efter vejledning fra Erhvervsstyrelsen
 • Udarbejdelse af budget og budgetopfølgning
 • Deltagelse på generalforsamling Kontakt os og få et uforpligtende tilbud for jeres forening. Kontaktperson: Lars Østerkryger (Link til profil)

Fonde, foreninger samt trossamfund

  Hos Willads og Vibe-Hastrup servicerer vi en lang række af forskellige fonde, foreninger samt trossamfund. Branchen er omfattet af speciallovgivning og derfor er det yderst vigtigt med en rådgiver som har særligt kendskab til branchen. Peter Willads har mange års erfaring med revision og rådgivning af fonde, foreninger samt trossamfund og vil kunne indgå i en god konstruktiv sparring omkring branchespecifikke problemstillinger. Book en gratis og uforpligtende møde. Kontaktperson: Peter Willads http://www.wvh.dk/?page=medarbejder&id=190969

Start-up og iværksætter

  Vi ved at iværksættere har fart på og at der allerede tidligt i forløbet er mange ting som man skal overveje og beslutte. Vi kender udfordringerne, da vi har haft den før – og ydet rådgivning til mange iværksættere. Christian Vesth har i mange år fungeret som iværksætterrådgiver hos Væksthuset og har hjulpet mange iværksættere godt i gang. Vi møder iværksætterne i øjenhøjde og med en proaktiv tilgang til rådgivningen. Lad os hjælpe dig med det kedelige og tidskrævende papirarbejde, så du kan fokusere på det, du er god til. Book en gratis og uforpligtende møde. Kontaktperson: Christian Vesth (Link til profil)

Oplysninger om behandling af personoplysninger mv.

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? Willads & Vibe-Hastrup Godkendte revisorer ApS, CVR-nr. 29619670 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på vores adresse Nordlysvænget 10A, 3000 Helsingør eller på vores mail: info@wvh.dk Telefon: 49 21 92 00 Web: www.wvh.dk 2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger Vi behandler personoplysninger for at kunne løse opgaver inden for regnskab, revision samt skat, og for at kunne opfylde de forpligtelser vi som revisionsfirma i øvrigt har i henhold til love og regler. Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af det opdrag vi har fået, eller af den aftale, vi har indgået om ydelse af juridisk rådgivning. Behandlingen kan endvidere være begrundet i:
 • at den er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse,
 • at behandlingen er nødvendig for at opfylde væsentlige interesser, der overstiger den registreredes interesser, eller
 • at behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Vores behandling kan undtagelsesvis også hvile på samtykke. Der henvises til databeskyttelsesforordningens 6, stk. 1, litra a-c og litra f, samt af artikel 9, stk. 2, litra a og f. 3. Kategorier af personoplysninger Vi behandler både almindelige og personfølsomme oplysninger og oplysninger. Vi registrerer CPR-numre og andre følsomme personoplysninger i det omfang, vi har behov for det, eller oplysningerne indgår i de oplysninger, vi modtager fra tredjemand. 4. Modtagere eller kategorier af modtagere Vi vil som led i sagernes behandling kunne videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere: Offentlige myndigheder i det omfang det er begrundet i opgavens behandling. Endvidere overlades oplysninger til vores eksterne it- udbyder samt leverandører at eksterne værktøjer, som revisionsfirmaet har indgået databehandleraftaler med. 5. Hvor stammer de registrerede personoplysninger fra? Vi registrerer personoplysninger, som vi har modtaget fra opgavens parter, deres rådgivere, andre aktører i sagen, eller som vi har indhentet fra offentlige databaser og registre, f.eks. SKAT, tinglysningssystemet og CVR-registret. 6. Opbevaring af dine personoplysninger Vi opbevarer personoplysningerne så længe det har et sagligt formål. Efter en sag er afsluttet opbevarer vi de registrerede persondata i 10 år, da der gælder en forældelsesfrist på 10 år for vores ansvar som rådgivere. Herefter slettes oplysningerne permanent. Bemærk at oplysninger indhentet til opfyldelse af hvidvasklovens krav vil dog allerede blive slettet efter 5 år, da det følger af loven. Vi er forpligtet til i alle sager at undersøge, om der foreligger en interessekonflikt, hvorfor vi ikke sletter de oplysninger, der er nødvendige for at foretage denne undersøgelse. 7. Retten til at trække samtykke tilbage Hvis vores behandling af personoplysninger undtagelsesvis hviler på samtykke, kan dette samtykke til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til os. Trækkes et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. 8. Den registreredes rettigheder Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger.
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 9. Klage til Datatilsynet Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Version 1/2018.

Forretningsbetingelser

  Forretningsbetingelser for Willads og Vibe-Hastrup godkendte revisorer ApS (WVH) CVR-nr. 29 61 96 70. Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, uanset karakter og omfang fra WVH, med mindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Nærværende forretningsbetingelser gælder, uanset om aftalen er indgået via mail, telefon eller på anden vis. Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til ydelsen fra kundens side, anført i f.eks. kundens ordreafgivelse, udbudsmateriale eller i kundens indkøbsbetingelser, er ikke bindende for WVH, medmindre WVH udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene, herunder at disse indebærer en fravigelse af nærværende forretningsbetingelser. Tilbud er bindende for WVH i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet. Ved indgåelse af aftalen accepterer kunden, at personligt ansvar ikke kan gøres gældende overfor partnere eller ansatte i WVH. Opgavens afgrænsning og udførelse WVH forpligter sig til at levere en kvalificeret ydelse til aftalt tid og i aftalt omfang. Med mindre andet er anført i kundeaftalen, er alle datoer, som WVH har angivet, alene skønsmæssige. Stemmer WVHs ordrebekræftelse/kundeaftale ikke overens med kundens bestilling, skal kunden straks reklamere. I modsat fald vil kunden være bundet af ordrebekræftelsens / kundeaftalens indhold. Såfremt WVH udfører andet arbejde for kunden end det, som specifikt er anført i kundeaftalen, da skal WVH være berettiget til særskilt honorar for dette arbejde. WVH opbevarer egne arbejdspapirer, elektronisk materiale og dokumentation for opgavens udførelse i 5 år. Kundens originale dokumenter tilbageleveres senest ved opgavens afslutning, hvorefter WVH ikke har ansvar for opbevaring mv. Kvalitetskontrol WVH er medlem af FSR, som stiller krav til revisionsvirksomhedernes etiske og kvalitetsmæssige standard. Vi er desuden omfattet af den danske revisorlovgivnings og FSRs klageadgang over revisorer. Vi er omfattet af Revisortilsynets kontrol og overholder de til enhver tid gældende standarder for vores arbejde samt krav til revisorers efteruddannelse. Tavshedspligt Alle medarbejdere i WVH er omfattet af tavshedspligt, således at enhver oplysning, som vi modtager i forbindelse med løsning af en opgave, bliver anset som fortrolig. Elektronisk kommunikation Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation kan være usikker, og at oplysninger og data kan blive ødelagt, og at meddelelser og informationer kan komme til uvedkommendes kendskab. WVH er ikke ansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af anvendelse af elektroniske data, internet, programmer o.l. Persondata WVH er forpligtet til at opfylde kravene i Persondataloven. WVH indsamler og håndterer personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning. Oplysninger om behandling af personoplysninger mv. kan læses her: http://www.wvh.dk/om Honorarberegning og betaling Honorar for udført arbejde beregnes normalt på baggrund af medgået tid og de til enhver tid fastsatte timesatser for partnere og medarbejdere, der har udført opgaven. Med mindre der er aftalt et fast honorar, er WVHs angivelse af honoraret udtryk for et skøn. Opgaverelaterede omkostninger og udlæg refunderes af kunden. Der faktureres normalt efter opgavens afslutning. Ved større opgaver og ved opgaver, der tidsmæssigt strækker sig over en længere periode, faktureres der løbende for det udførte arbejde. WVH forbeholder sig ret til i særlige situationer at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed for betalingen. Betalingsbetingelser er 8 dage netto. Fakturering sker som udgangspunkt elektronisk via e-mail. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente svarende til 0,8 % pr. påbegyndt kalendermåned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato, indtil beløbet indbetales på WVHs konto i WVHs pengeinstitut. Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i honoraret, og kunden kan ikke udøve tilbageholdelsesret eller nægte betaling p.g.a. forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete ydelse eller noget andet krav. WVH er berettiget til at fastsætte kreditmaksimum for kunden, der på ethvert tidspunkt ensidigt kan ændres eller ophæves af WVH. Ansvarsbegrænsning Konstaterer kunden fejl og mangler ved ydelsen, skal kunden straks skriftligt reklamere til WVH med specifikation af de mangler, der gør sig gældende. WVH er omfattet af en lovpligtig ansvarsforsikring og er ansvarlig for det udførte arbejde i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, men med følgende begrænsninger: WVH påtager sig ikke ansvar for andre parter, som drager fordel af eller benytter den af WVH leverede ydelse. WVH er ikke ansvarlig for indhold af mundtlige rapporteringer eller udkast til ydelser, som efterfølgende bliver erstattet af færdiggjorte ydelser. WVHs ansvar omfatter ikke forhold, som ikke kunne forudses på tidspunktet for arbejdets udførelse / indgåelse. Såfremt kunden ikke har betalt for den pågældende ydelse, kan der ikke rettes noget krav mod WVH. WVH er ikke ansvarlig for følgeskader og indirekte tab eller økonomisk konsekvenstab, herunder blandt andet driftstab, tab af mistet fortjeneste eller goodwill. Fortrolighed Parterne er forpligtet til at at behandle alt materiale og alle oplysninger, herunder konklusionen på den leverede ydelse, fortroligt. WVH eller vores aftalepart må ikke offentligt omtale hinanden eller ydelsen uden den anden parts forudgående skriftlige aftale. Inden offentliggørelse af dokumenter, rapporter eller lignende , der bærer vores firmanavn, skal offentliggørelsen godkendes af WVH. Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger m.v., som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav, en dom, en kendelse eller lignende. Identitetsoplysninger WVH er i henhold til hvidvaskloven forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om kundens identitet. WVH videregiver ikke personoplysninger til tredjemand uden kundens godkendelse. WVH kan være forpligtet til at videregive oplysninger om kundeforholdet m.v. til Statsadvokaten. Lovvalg og værneting WVHs ydelser og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister, der ikke kan løses gennem dialog, kan alene indbringes for domstolene.